[[ Reading ]] ➶ Kouzla na obzoru (Erilian #2) Author Tereza Janišová – Gd.thesummitvanuatu.co.uk

Kouzla na obzoru (Erilian #2) Druh Kniha S Rie Erilian Ivot Ve M St Erilian, Kde U V C Ne Trn Ct Let Panuje Mezi V Emi Vzne En Mi Arod Jn Mi Rody M R, Se Zd B T A Poh Dkov Idylick Zia, Mlad Spisovatelka, Rebelka A Arod Jka V Jedn Osob , Tento N Zor Nesd L Kdy Je Toti Lov K Dcerou Kiary Arkandely, Obl Ben , Vlivn A Popul Rn P Edsedkyn Velk Rady Arod J , Znamen To Jist Spole Ensk Povinnosti Zia Ale V Echny Ty Bankety, Plesy A Ve Rky Z Du E Nesn Kde M V Tomhle Nudn M M St Snob Naj T Inspiraci Pro Svoji Knihu Kdy Ale Zia Objev V Zapr En M Podkrovn M Pokoji Mat In Star Z Pisn K Z Jej Ch Cest Po Jihov Chodn Ch Zem Ch, Obr T Se Mlad Arod Jce Ivot Vzh Ru Nohama Rozhodne Se Vz T Sv J Osud Do Vlastn Ch Rukou A Jedn Letn Noci Ute E Z Domu Na Palub Plachetnice B L Delf N Se Vyd Na Jihov Chod, Odhodlan Za T Senza N Pr Zdniny A Naj T Inspiraci Pro Svoji Knihu Netu Ale, E Pluje Vst C Velk M Tajemstv M, Kter Dlouh L Ta Spala Za Obzorem.


10 thoughts on “Kouzla na obzoru (Erilian #2)

 1. says:

  Nakonec kdy se nad t m tak zamysl m, tak m tento d l trochu zklamal a jedni ka byla ur it lep dle m ho n zoru.


 2. says:

  Fuj, v bec jsem netu ila, jak sakra moc pro m Erilian, pota mo Kiara s Lyrazem znamenali, dokud jsem se nepustila do t hle knihy a nezjistila, e nejsou spolu.


 3. says:

  B t cel ivot zav en v M st arod j nen zas a takov sranda Nudn ve rky a je t nudn j zahradn p rty Ziu tyhle spole ensk akce nebav , stejn jako se obl kat do na an an ch at A proto se rozhodn ut ct Kam To sama ale nev Jist ale je, e kdyby neutekla, nezjistila by, e M stu arod j hroz velik nebezpe Zia bez v dom rodi ute e z M sta arod j pry Sama nev , kde p esn chce, ale jedno je j jasn u d le nebude sn et tu pov eneckou atmosf ru Sna se napsat knihu, ale jak ji m e n jak dokon it, kdy tvrdne doma jako kus chleba Chce za t dobrodru stv , kter se ji v M st nedost v Mus odej t a nikoho se na to pt t nebude Jej cestov n se ale zvrtne rychleji, ne v bec dok e nabrat obr tky Dostane se na exotick Terketmek, kde ji zajmou a zdej c sa si bude cht t z n vytvo it svou konkub nu Bude l tat na kouzeln m koberci, kter ji pom e z skat d in Potk draky, kte ji pro zm nu nesn a objev nebezpe , kter hroz cel mu Erilianu a je t mnohem v ce Jen e nebezpe nehroz jenom M stu zvn j ka Hluboko pod m stem existuje je t jedno tajemstv , kter udr uje stabilitu magie a m sta v rovin Kouzla na obzoru jsou druh m d lem ze s rie Erilian z pera mlad autorky Terezy Jani ov V prvn m d le jsme se zaob rali ist Kiar...


 4. says:

  Erilian je m sto pln kouzel a arod j Dcera p edsedkyn arod jnick rady m ale sv ho ivota pln zuby sam fale n sm v a mil chov n , aby ned lala sv matce ostudu, by tvaly kdekoho Zia toti tou po dobrodru stv , po opravdov m dobrodru stv , kter by mohla vyu t ve sv knize Chce se st t spisovatelkou a v , e kdy chce o n em dob e ps t, mus to tak za t Proto se po prudk h dce se sv mi rodi i vyd v na cestu mimo Erilian, do zem exotick ho jihov chodu, a douf , e tam kone n n co po dn ho za ije Jej p n se j spln , a dokonce s n m nav c, proto e na takov ho pr zdniny ani nepomyslela a ur it na n nikdy nezapomene.Kouzla na obzoru jsou ji druhou knihou z pera Terezy Jani ov V prvn m Erilianu jsme sledovali p b h mlad arod jky Kiary, kter pr v nastoupila na vysokou kolu arod jnickou a pro ila sv j rom nek V jeho voln m pokra ov n sledujeme osudy Kia iny dcery Zii a nen to dn letn rom nek Proto pokud jste prvn Erilian p e etli, ale zd l se v m p li romantick a p eslazen , dejte anci jeho druh mu d lu, proto e z n j toti cukrovku rozhodn nedostanete Jist m zp sobem se vlastn jedn o cestopisnou knihu s bonusem A je opravdu p kn , nav t vovat zaj mav , a hlavn magick kultury a n co se o nich do...


 5. says:

  Rozhodn obdivuji autorku za to, jak dok zala vytvo it takov hle sv t Vymyslet tolik n zv pro zem , v ci, innosti, a jmen pro lidi Jeden by se v tom ztr cel, ale je to podan velmi dob e.L b se mi, jak je kniha vtipn Jen u n kolika knih jsem se posledn dobou v n zasm la, a u t hle to bylo nejv ce V n tam najdete spoustu takov ch situac.M sty tu jsou i ilustrace, v n poveden Nen jich tam ale mnoho,...


 6. says:

  V r mci YA fantasy ad m Kouzla na obzoru mezi vysoce poveden d la Hlavn hrdinka Zia je typick 17let puber a ka, kterou to doma d sn tve Nav c chce b t nez vislou spisovatelkou nesn kli a m takov dojem, e ji prost ed , ve kter m ije, doslova ub j A tak se po jedn hor h dce s rodi i jednodu e spakovala, utekla z domu a odjela na cesty stejn jako p ed lety jej matka Ov ...


 7. says:

  Po d kouzeln poh dkov , ale p esto sv m zp sobem vysp lej I tady se n kter v ci d j stra n rychle a zaslou ily by si rozepsat, ale druh Erilian je na t st v tomto ohledu ji lep Pohodov ten , kter zabav.


 8. says:

  Takov n jak nijak


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *