!!> Read ➳ Gjorkové - Tajemství minulosti ➶ Author Tereza Benešová – Gd.thesummitvanuatu.co.uk

Gjorkové - Tajemství minulosti Polovina Knihy Voln Ke Sta En Jako E Book V P Pad Z Jmu O Celou Knihu, Jak V Elektronick , Tak V Pap Rov Verzi, M Kontaktujte P Es Zpr Vy.Pod Hladinou Oce Nu Le Sv T, O Jeho Existenci Nem Lidstvo Dodnes, Ani Pon T Dvan Ctilet Nefas O N M U P R Let V , Ale Teprve Dnes Nastal As Za Adit Se Mezi Sv Mezi Gjorky Nefas Nechce Nic V C, Ne Naj T Kone N Domov, P R P Tel A Zjistit Pro Vlastn Musela Vyr Stat Stranou V Nov M Sv T Ji Ale Otev En N Ru Rozhodn Ne Ek A Jej Touha Po Kamar Dech, Se V M Iku Smrskne Na Snahu Proplout, A B T Neviditeln Brzy Sice Zji Uje, E Pomoc M E P Ijit Z M St, Odkud By Ji Nikdy Ne Ekala, Ale Tak , E Kdo Se Pt , Mohl By Dostat Odpov , O Kterou Vlastn V Bec Nestoj Vstupte Spolu S Nefas Do M Sta, Kde Je V Echno Stejn Nebezpe N , Jako Kr Sn A Fascinuj C Kde Maj V Ichni Sv Mal Tajemstv A Odraz Minulosti Je P Li Siln Na To, Aby Se Dal Jen Tak P Ekonat.


10 thoughts on “Gjorkové - Tajemství minulosti

 1. says:

  Sv t nevypad tak, jak jsme na n j zvykl Pevninu ob vaj up i, zat mco vodn plochu zab r jedine n n rod Gjork lid , kte se rozhodli str vit sv j ivot s bry a magi v temn ch hlubin ch mo a oce n Nikdo z nich si ale nikdy nemyslel, e by se mohl jejich idylick ivot rozt tit a vyvolat tak mezi Gjorky nesv ry Vzpoura ozna ila jedin rod Gjork jako nep tele A takovou zna ku dok e odstranit m lokdo Nefas, mlad d venka hozena do v ru sv ta, nikdy nepoznala sv rodi e a byla nalezena osamocena na pevnin Nem pi at zuby, m e chodit na slunce a v dn m p pad nepoci uje chu na avnatou a rub nov rudou krev Je toti jedin d t , kter vyr stalo mezi up ry bez toho, ani by bylo p em n no Sama toti n le k n rodu Gjork ij c mu pod mo em Proto e je ale je t mlad , mus vyr stat na pevnin , kde za celou dobu nal z n kolik p tel, ale stejn tak i osob, kter m se rad ji m la vyhnout Jen e ve chv li, kdy Nefas vyroste, je na ase splnit smlouvu, kterou up i mezi Gjorky kv li d vence vyjednali Nefas je v doprovodu mil podmo sk profesorky posl na do koly, ve kter by se m la nau it z klady kouzel, lektvar , run a mnoho dal ho, co by jako Gjork m la zn t Pozn v tak nov sv t pln neobvykl ch v c , lid a zvyklost Ale stejn tak i nep tel Ve chv li, kdy p ekro bari ru koly, je automaticky p i azena do Praye rodu, kter mezi Gjorky rozhodn nem dobrou pov st K tomu v emu se ostatn dov o jej m b val m domov , co j na sl v...


 2. says:

  Nad jn mlad spisovatelka Tereza Bene ov napsala nov ho Harryho Pottera, kter ho um stila pod vodu.Jist , ur it si k te Sakra, pro to zase k n emu p irovn v Ale tentokr t opravdu nemohu jinak Podobnost s Harrym Potterem je v ce ne patrn Ale kupodivu to v bec nevad , naopak D ky tomu, e mi to prost ed bylo tak bl zk a sympatick , m to neskute n bavilo a p e etla jsem to b hem p r dn.To, co se Colleen blogov p ezd vka autorky, Terezy Bene ov opravdu ned zap t, je to, e m skute n spisovatelsk talent Jej styl psan tak ods p , e nem te jedinou anci n jakou v c nepost ehnout, zatoulat se v my lenk ch n kam jinam, nebo odlo it knihu z nedostatku z bavy J to prost doslova hltala.Up mn , m la jsem z toho opravdu strach Proto e Colleen mi napsala po tom, co jsem na sv m blogu zve ejnila recenzi na knihu Hladov p n od Terezy Matou kov A jak jist v te, ne et ila jsem s kritikou O m recenzi se na ofici ln ch facebookovsk ch str nk ch rozjela diskuze a d ky tomu si m jist Colleen tak v imla Hned jakmile mi nab dla, e mi p ed je t nevydan recenzn v ti...


 3. says:

  Nefas ila s up ry, ale na t st jednou z nich rozhodn nen , p esto e je schopn kousnut m vyhro ovat Ve sv ch dvan cti letech teprve zji uje, kdo doopravdy je a kam pat Pat k podmo sk mu n rodu Gjork , ovl d magii a t m p dem by ji m la za t co nejd ve studovat, aby nenad lala je t n jakou neplechu kola ale pro ni nen proch zkou r ovou zahradou, p esto e se sna zapadnout mezi ostatn ky Na t st se j povede skamar dit se alespo se dv ma spolu ky, kte jsou j dobr mi kamar dy, a jsou j ochotn pomoci skoro ve v em Co kdy ale zjist , e jej minulost je tajemn j , ne ji kdy napadlo, a e m opravdu nebezpe n nep tele Gjorkov jsou autor inou prvn knihou A rozhodn se povedla Kdy se ale do n za tete, najednou si uv dom te, e n co takov ho u jste etli A jak v c budete st, t m se va e tu en bude m d l t m v c prohlubovat A pak v m to dojde V dy je to dost podobn Harrymu Potterovi Mo n se na chv li na tvete, e je to tomu podobn a takhle hodn a p estanete i st Jen e pak si eknete, e to p eci aspo do tete, a m ete nad vat opr vn n Za nete tedy znova opatrn st a p i ka d v razn podobnosti to ve v s skoro kubne, jen e pak se do toho za tete a uv dom te si, e v m ta podobnost v bec nevad , ba pr v naopak, e jste si ji p mo zamilovali.Gjorkov jsou toti skv l kn ka Ze za tku se autorka zam uje na popis sv ta a spole nosti a hlavn koly, kterou Nefas nav t vuje P b h se tedy po dn rozj d a ve druh polovin , kdy se za naj odhalovat star tajemstv a t m se n m v echno p kn...


 4. says:

  Nefas, kter je dvan ct let, ije mezi up ry Ale mal d vka nen jednou z nich Pat k rase zvan Gjorkov n rodu, kter ije pod vodou a ovl d kouzla Proto na n nem vliv slunce a nepije krev Mezi up ry nem moc p tel, vlastn jen jednoho Proto e u je Nefas dvan ct let, mus odej t mezi sv a za t se u it na kole magie A tak odch z do nezn ma s hlavou plnou ot zek o sv rodin a co j asi tak ek.Bohu el v nov m sv t j ne ek dn v el p ijet a Nefas si s t m mus sama poradit Na t st si v ak asem najde dva kamar dy, kte s n za vaj dobrodru stv.P i ten v s okam it napadne, e jste n co podobn ho u etli Ano, inspirace Harry Potterem je opravdu zna n a ne, nemysl m to jako v tku Up mn e eno dnes u t ko nap ete kn ku o n jak holce klukovi, kter chod na n jakou arod jnou kolu ani by n kdo nepouk zal na br lat ho arod je s jizvou ve tvaru blesku Ale zp tky k Nefas Jako spr vn hrdinka podobn ch knih je docela odv n , ned l si hlavu s autoritami a r da se bav s p teli Tak m v el vztah ke sv mu zv ec mu mazl kovi nebudu prozrazovat o jak zv e se jedn Kouzlen prob h za pomoci h lky tzv wirgamy, ale m e se kouzlit i rukou ek v s origin ln pojet podvodn ho ivota, zv at, kouzel a t eba rostlin P b h je origin ln a kr sn se te Rozhodn nen pro...


 5. says:

  U ani nev m, kdy a pro jsem si tuhle knihu za adila do seznamu knih, co si chci p e st Z ejm jsem n kde etla, e se d j odehr v v n jak tajn arod jn kole, co bych ch pala, e by mi sta ilo k tomu, abych si cht la knihu p e st N hoda tomu cht la, e se kniha dostala do m ch rukou, a j se do n pustila bez n jak ho o ek v n Ale nakonec m v n moc p jemn p ekvapila.Zaujalo m hlavn , e hlavn hrdinov nejsou lid , ale Gjorkov , co jsou tvorov , kte um j d chat a t pod vodou a tak kouzlit Na suchu pomoc h lky Wirgamy a ve vod potom jenom rukou Tohle se mi hrozn l bilo, proto e to bylo zase o jin ch bytostech, ne o t ch, kter zn me, i kdy up i tu byli taky Zaujalo m hlavn uspo d n Gjorksk spole nosti na t i vesnice, kter se mezi sebou moc nemus Nebo sp nemus obyvatele Prayi, do kter pat ila i hlavn hrdinka Nefas Co se t e t koly, tak to bylo n co pro m Bavilo m , jak si Nefas po nala p i nov ch p edm tech, hledala si p tele a elila posm chu a ikan od ostatn ch student Tohle je p esn m j lek aje, i kdy na vlastn k i bych to za t necht la Ale zase jsem musela uznat, e Nefas si to nenechala l bit a nebre ela n kde ve er do pol t e Um la se ozvat a poradit si v ka d situaci, proto jsem ji m la r da A hlavn jsem si taky obl bila jej ho h dka Ostatn postavy mi byly vesm s tak sympatick , mo n krom Jacka, proto e se ob as ur el jako mal holka Jedna v c mi ale na postav c...


 6. says:

  Recenzi naleznete na


 7. says:

  Recenze na blogu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *